How Can We Help?
< All Topics
Print

Kasy fiskalne online przepisy ulgi, terminy

15 marca 2019r. odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego uchwalono nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach. Tym samym został wprowadzony obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 maja 2019r. Jakie branże jako pierwsze będą musiały zaopatrzyć się w kasy fiskalne online?

 

 Kasy fiskalne online 2020 – branże

Kasy online nie od razu pojawią się obligatoryjnie u wszystkich podatników. Jako pierwsze nowym obowiązkiem zostaną objęte branże, u których najczęściej dochodzi do nieprawidłowości w ewidencji.

Gdy ustawa wejdzie w życie (1 maja 2019), kasy online zaczną obowiązywać od:

  • 1 stycznia 2020r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
  • 1 lipca 2020r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
  • 1 stycznia 2021r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Kasy z kopią papierową będą mogły być sprzedawane tylko do 31 sierpnia 2019.

Kasy fiskalne online – cel i zasada działania

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jest jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT.  Dotychczasowe doświadczenia innych krajów z istniejącym systemem kas rejestrujących wskazują na konieczność jego modernizacji. Projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego (czyli kas „online”) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Centralnym Repozytorium Kas”).

Kasy fiskalne online będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży.

Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy pomocy wspomnianych kas będzie istotne z dwóch powodów. Pierwszy, to prawo do ulgi z tytułu nabycia kasy, drugi natomiast – to ryzyko zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej online (uwaga od maja 2019 roku ulgi są tylko na kasy online nawet jeśli jest to pierwsza kasa podatnika)

W tym roku w dalszym ciągu będzie można skorzystać z  ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przedsiębiorcy, u których:
powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy (dobrowolnie) rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży,- mają prawo odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku)

Oznacza to w praktyce że tylko podatnicy którzy kupują wogóle pierwsza swoja kasę fiskalna oraz ci którzy są wymienieni w ustawie do wymiany kasy fiskalnej otrzymaja zwrot (ulgę) za zakup kasy lub kas fiskalnych . Pozostali takiej ulgi nie dostana, jesli np warsztat samaochodowy zakupi kolejna kasę przed 1.0.1.2020r. to ulge dostanie ale np sklep spozywczy juz nie.

Bardziej szczegółowo objaśnia to poniższy przykład:

Przynależność do branży jest określana przez PKD

Informację do jakiej branży należy nasza działalność możemy znaleźć w REGONie, KRS lub możemy skorzystać z wyszukiwarki i np. dla instalacji gazowych wpisujemy w wyszukiwarkę:

instalacje gazowe PKD

W ten spośób znajdziemy informację, że nasze PKD to: 

Podklasa 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

i zalicza się ono do PKD – Dział 43 – ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Dział roboty budowlane jest wymieniony w rozporządzeniu w związku z tym odliczenie przysługuje. Oczywiście najlepiej skonsultować to z księgowym.

Nie ma znaczenia liczba kas kupionych w wyzanczonym terminie (na każdą jest ulga) . Znika tez obowiązek wysyłania pisma przed instalacją kasy fiskalnej oraz wysylania w ciagu 7 dni zawiadomienia o instalacji kasy (zawiadomienie należy wysłac jesli instaluje sie kase starego typu)

 

 

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia online.  Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Jakie kary za brak kasy fiskalnej online?

Podatnicy świadczący usługi, o których mowa powyżej, po upływie wskazanych w projektowanej nowelizacji terminach będą zobowiązani ewidencjonować obrót wyłącznie przy pomocy kas rejestrujących online. Jeżeli w tych terminach z obowiązku tego się nie wywiążą, nie tylko utracą prawo do ulgi, lecz nadto narażeni zostaną na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.  

Pozostali podatnicy a obowiązek kas fiskalnych online

Pozostali podatnicy będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowić będzie art. 111 ust. 6aa (tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie przesyłających informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.

Do podatników zaś użytkujących kasy rejestrujące, które zakupili przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, z zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Innymi słowy, podatnicy zachowają nabyte wcześniej prawo do ulgi w postaci możliwości odliczenia od podatku kwotę wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Table of Contents