How Can We Help?
< All Topics
Print

zawieszenie firmy i przegląd kasy fiskalnej

Uwaga – zawiesiłeś działalność i tak masz obowiązek wykonywania przeglądu kasy fiskalnej co 2 lata.
Zakończyłeś działlność – masz obowaiązek w ciągu miesiąca powiadomić serwis kas fislanych w celu dokonania likwidacji i odczytu kasy fiskalnej

Zawieszenie działalności a kasa rejestrująca
Przedsiębiorcy mają możliwość zawieszania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
Zawieszenie tego typu umożliwia przedsiębiorcom borykającym się z różnorodnymi problemami przetrwanie kryzysowego okresu bez ponoszenia kosztów prowadzenia działalności.
Niejednokrotnie jednak w takiej sytuacji podatnicy nie są pewni jak należy postąpić z kasą rejestrującą używaną uprzednio w ramach działalności podlegającej zawieszeniu
Żadne przepisy nie nakładają na podatników zawieszających prowadzenie działalności gospodarczej obowiązku likwidowania kas rejestrujących.
Regulacji tego typu nie zawiera ustawa o podatku od towarów i usług, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania ani też przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 w sprawie kas rejestrujących.
Mając na uwadze, iż przepisy odnoszące się do kas rejestrujących nie nakładają na podatnika obowiązku likwidacji kasy wraz z zawieszeniem działalności gospodarczej, uznać należy, iż także w okresie zawieszenia ciążą na podatniku obowiązki wynikające z posiadania zafiskalizowanej kasy rejestrującej. Z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika bowiem, iż w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca jest uprawniony do wykonywania pewnego rodzaju czynności, a także zobowiązany do spełniania określonych obowiązków.
Katalog obowiązków zawieszającego działalność zawarty został w art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na podstawie tego przepisu przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa. Do takich nałożonych przepisami prawa obowiązków należy natomiast w szczególności dokonywanie obowiązkowego przegląd technicznego kas, nie rzadziej niż co 2 lata, o którym stanowi § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.&nbsp;

Table of Contents